Βλάβες χάλυβα

 • ελαφρά οξείδωση

 • προχωρημένη οξείδωση

 • βαριά οξείδωση

 • απανθράκωση πλήρως οξειδωμένου χάλυβα

Βλάβες απο πυρκαγιά

 • ελαφρά βλάβη: ενανθράκωση

 • προχωρημένη βλάβη: ασβεστοποίηση

 • σοβαρή αλλοίωση της δομής του υλικού

Κακοτεχνίες

 • Βλάβες – Φθορές

 • Σαθρά – Κακοτεχνίες

 • Πλημμελής έγχυση – διάστρωση

 • Ανεπαρκής δόνηση συμπύκνωση

Βλάβες σκυροδέματος

 • ενανθράκωση

 • ασβεστοποιήση