ΤΕΣΤ ΜΠΕΤΟΝ

 • Επί τόπου μη καταστροφική έρευνα σκυροδέματος

 • Υπερηχοσκοπήσεις: Υπερηχοσκόπιο Pundit

 • Τεχνολογία JAMES INSTR. USA

 • Ανίχνευση ράβδων σιδηροπλισμού μπετόν (χάλυβα)

 • Μέτρηση διάβρωσης – οξείδωσης χάλυβα μπετόν

 • Εντοπισμός βάθους ρωγμών σε φέροντα στοιχεία

 • Πυροτέστ – Έρευνα βλαβών σκυροδέματος από πυρκαγιά

 • Μέτρηση βάθους  ασβεστοποιημένης , ενανθρακωμένης ίνας σκυροδέματος

 • Μέτρηση επιφανειακής σκληρότητας σκυροδέματος και κονιαμάτων

 • Αναπήδηση κρουσιμέτρου, Σφύρα Schmidt

 • Εξόλκευση ήλου. Μέθοδος Τάσιου – Δεμίρη.

Επι τόπου μετρήσεις μπετόν

 • Επί τόπου μέτρηση αντοχής, ομοιογένειας, διάβρωσης, εύρους – βάθους ρωγμής, ασβεστοποίησης, ενανθράκωσης, προσβολής από οξέα κλπ.

Scanners, rebar locators

Ανίχνευση υφισταμένου χάλυβα οπλισμού μπετόν

Θερμογραφικοί έλεγχοι

 • Θερμογράφηση εντοπισμός υγρασίας, διαρροών

 • Εντοπισμός και μέτρηση φορτίου ανερχόμενης υγρασίας

 • Ωσμωτικά φαινόμενα – capillarities

 • Εντοπισμός προβλημάτων στεγάνωσης

 • Εντοπισμός θερμογέφυρας – θερμοδιαρροών