Τί είναι οι μη καταστροφικοί έλεγχοι σκυροδέματος;

Με τον συνδυασμό των ανωτέρω μεθόδων (μη καταστροφικών μεθόδων) καθίσταται εφικτή η συλλογή πολύτιμων πληροφοριών για το υλικό του σκληρυμένου σκυροδέματος, όπως η αντοχή σε θλίψηομοιογένεια μηχανικών χαρακτηριστικών, ύπαρξη διακένων, σαθρών, κακοτεχνιών – κατασκευαστικών ατελειών, φυσικοχημικές φθορές ενανθράκωση – ασβεστοποίηση, βλάβες πυρκαγιάς, όξινο περιβάλλον, βιολογικούς παράγοντες κ.λπ.

Κλασικές μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου μπετόν (καταστροφικές)

Από τα πρώτα χρόνια που το σκυρόδεμα άρχισε να διεισδύει δυναμικά στον χώρο των δομικών έργων και ιδιαίτερα την τελευταία πεντηκονταετία που οι ανάγκες στέγασης στα μεγάλα αστικά κέντρα (πόλεις) οδήγησαν στην οικοδόμηση πολυόροφων κτηρίων (πολυκατοικιών, εμπορικών κέντρων, εργοστασίων, νοσοκομείων, κ.λπ.), προέκυψε το φλέγον πρόβλημα συστηματικού ελέγχου της ποιότητας ομοιογένειας, θλιπτικής αντοχής και πλαστιμότητας του σκυροδέματος (μπετόν).

Μετά από συστηματικές έρευνες έμπειρων πολιτικών μηχανικών που αφιέρωσαν πολύ μεγάλο μέρος του βίου τους στην εργαστηριακή έρευνα σκυροδέματος, η επιστημονική και τεχνική κοινότητα κατέληξαν σε τρεις βασικούς κανόνες ελέγχου της ποιότητας του νωπού σκυροδέματος:

Συστηματική λήψη δοκιμίων ανά εξάδες.

Με την έγχυση σκυροδέματος προβλέπονται δειγματοληπτικά σκυροδετήσεις επιτόπου του εργοταξίου μια εξάδα χυτοσιδηρές μήτρες διαστάσεων 15 x 15 x 15 εκ.  που αποτελούν του πυρήνες εργαστηριακού ελέγχου.

Συστηματικός έλεγχος της ποιότητας των αδρανών.

Η λήψη δειγμάτων από το λατομείο όπου προμηθεύτηκε ο παραγωγό έτοιμου σκυροδέματος τα αδρανή.Σε κάθε περίπτωση αυτά θα πρέπει να είναι απαλλαγμένα από παιπάλη πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Επαρκής δόνηση

Ο επιβλέπων μηχανικός του έργου εξασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες σκυροδέτησης ούτως ώστε το τελικά διαστρωμένο σκυρόδεμα να εμφανίζει ομοιογένεια, συνεκτικότητα, με χρήση δονητών στο σύνολο της μάζας, όπου η διάστρωση.