Για την εκπόνηση μελέτης  υφισταμένων κατασκευών, για τις οποίες δεν διατίθενται στοιχεία για τα μηχανικά χαρακτηριστικά των χρησιμοποιηθέντων υλικών ή συντρέχουν λόγοι επανεκτίμησης αυτών, απαιτείται να εκτιμηθούν επιτόπου (in situ)  ή στο εργαστήριο (in vitro). Ο ποσοτικός προσδιορισμός όσο και η ποιοτική εκτίμηση πραγματοποιείται με τον συνδυασμό τόσο άμεσων όσο και έμμεσων μεθόδων. Τα αποτέλεσματα των ερευνών αυτών αποτελούν τις παραδοχές του υπολογιστικού μοντέλου, με τις οποίες ελέγχεται ως προς την επάρκεια, καθώς και τη διαστασιολόγηση των επεμβάσεων ο εκάστοτε υπό εξέταση υφιστάμενος φορέας.